ˆ

Statut

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2007-06-28 11:07:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR V/43/07
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA


z dnia 27 lutego 2007 r.


w sprawie statutu Noclegowni dla Bezdomnych Osób
imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielone Górze.Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm. ) oraz art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) uchwala się,
co następuje:


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Noclegownia dla Bezdomnych Osób imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze, zwana dalej Noclegownią, jest jednostką budżetową gminy miejskiej Miasta Zielona Góra.
2. Siedziba Noclegowni mieści się w Zielonej Górze przy ul. Gen. Józefa Bema 38.
3. Obszar działalności Noclegowni obejmuje teren miasta Zielona Góra.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) statucie - należy przez to rozumieć niemniejszy statut Noclegowni;
2) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;
3) prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;
4) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra;
5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Noclegowni.

Rozdział 2
Przedmiot działania

§ 3.1. Przedmiotem działania Noclegowni jest realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należących do gminy Zielona Góra o statusie miejskim w zakresie:
1) udzielania schronienia osobom okresowo lub trwale bezdomnym;
2) udostępniania miejsca do spania i urządzeń do utrzymania higieny osobistej;
3) zabezpieczenia jedne gorącego posiłku dziennie;
4) zorganizowania i wydawania osobom bezdomnym niezbędnej odzieży.
2. Noclegownia uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.
Rozdział 3
Organizacja Noclegowni

§ 4.1. Noclegownią kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez prezydenta.

§ 5.1. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Noclegowni.
2. Dyrektor określa w Regulaminie Organizacyjnym podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania.

§ 6. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Noclegowni.

Rozdział 4
Kontrola i nadzór

§ 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Noclegowni sprawuje prezydent przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 8. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej wykonują dyrektor, główny księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach swoich funkcji bądź powierzonych im obowiązków zgodnie z ustalonym regulaminem kontroli wewnętrznej.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Noclegowni

§ 9.1. Noclegownia prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Noclegowni jest plan dochodów i wydatków.
3. Noclegownia posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 10. Majątek Noclegowni jest własnością Miasta Zielona Góra.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 11. Tracą moc :
1) uchwała nr XX/225/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego p.n. Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze i utworzenia jednostki budżetowej p.n. Noclegownia dla Osób Bezdomnych im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze (niepublikowana);
2) uchwała nr XXXII/282/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmiany statutu Noclegowni dla Osób Bezdomnych imienia Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze (niepublikowana).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kamiński
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Noclegowni dla Bezdomnych Osób
im. ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze

§ 1. Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Noclegowni dla Bezdomnych Osób imienia ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze zwaną dalej Noclegownią.

I. FUNKCJONOWANIE NOCLEGOWNI.

§ 2. Pracą Noclegowni kieruje Kierownik na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta oraz:
1. ustawy z dnia 29 listopada 1990 o pomocy społecznej (Dz.U.nr 64, poz.414 z 1998 r. z późniejszymi zmianami),
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U.nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami),
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08 maja 1991 w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U.nr 42 poz. 183),
4. uchwały nr XV/171/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 11.09.1991 w sprawie utworzenia Noclegowni,
5. statutu Noclegowni,
6. przy pomocy podległych pracowników w ramach planu rzeczowo – finansowego.


§ 3. Do kompetencji Kierownika Noclegowni należy:
1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Noclegowni,
2. wydawanie zarządzeń regulujących pracę Noclegowni,
3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Noclegowni,
4. wykonywanie czynności wynikających z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta.


§ 4. Kierownik osobiście podpisuje korespondencję kierowaną do:
1. organów administracji rządowej i samorządowej,
2. Zarządu Miasta.


§ 5. W razie dłuższej nieobecności Kierownika Noclegowni uprawnienia określone w § 3 i 4 wykonuje wyznaczony pracownik Noclegowni.


§ 6. Pozostali pracownicy załatwiają sprawy niezastrzeżone do kompetencji Kierownika, a wynikające z niniejszego Regulaminu i szczegółowych zakresów czynności.


§ 7. Szczegółowe zakresy czynności pracowników ustala Kierownik Noclegowni.


II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA NOCLEGOWNI

§ 8. W skład Noclegowni wchodzą następujące stanowiska pracy::
1. Główny Księgowy – podlega bezpośrednio Kierownikowi Noclegowni i jest odpowiedzialny za całość spraw wchodzących w zakres zadań finansowo – księgowych. Obowiązki i czynności Głównego Księgowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetu, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. nr 40 poz. 174).
2. Kasjer – prowadzenie kasy Noclegowni i całości dokumentacji operacji kasowych, terminowe dokonywanie rozliczeń, podlega Głównemu Księgowemu.
3. Opiekunowie i pokojowi – podlegają bezpośrednio Kierownikowi Noclegowni. Pełnią całonocne dyżury w Noclegowni (według indywidualnych grafików) nadzorując osoby przebywające, obiekt i mienie Noclegowni, służą radą i pomocą klientom placówki, realizują powierzone im zakresy czynności.


§ 9. Strukturę organizacyjną Noclegowni określa schemat stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.


§ 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1999 r.


Zarządzenie nr 2/2002
Kierownika Noclegowni dla Bezdomnych Osób
im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze (zwanej dalej Noclegownią) stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5/99 Kierownika Noclegowni z dnia 01 listopada 1999 r.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 61 poz. 708)

zarządzam co następuje:

W Regulaminie Organizacyjnym Noclegowni stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5/99 kierownika Noclegowni z dnia 01.11.1999 r. wprowadza się następujące zmiany:


§ 1. Wprowadza się § 8 ust. 4 o treści:
Pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej prowadzi pracę socjalną, diagnozuje potrzeby klientów Noclegowni w zakresie pomocy społecznej, realizuje powierzony zakres czynności, podlega bezpośrednio Kierownikowi Noclegowni.

§ 2. Skreśla się schemat organizacyjny będący załącznikiem do zarządzenia 8/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. i wprowadza się schemat organizacyjny będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od zapoznania pracowników z treścią zarządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Kielich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Kielich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-28 11:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Hanna Kielich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-28 11:07:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Hanna Kielich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-28 11:07:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6759 raz(y)